tillbaka till Huvudsidan

Stadgar för
NORRHULT-NOTTEBÄCK SAMHÄLLSFÖRENING

§ 1 Föreningens namn och säte
Föreningens namn är NORRHULT-NOTTEBÄCK Samhällsförening (ideell förening).

Föreningens säte är Norrhult.

§ 2 Ändamål
Föreningen har som ändamål att ta till vara invånarnas i samhällsområdet Norrhult-Nottebäck intressen vad det gäller miljö och service.
Att aktivt verka för att göra området attraktivt för invånarna och besökare.
För att nå målen, samverka med kommunala organ och andra föreningar, organisationer och företag i området och dess närhet.
Att stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling
Att engagera områdets invånare i en verksamhet som bedrivs för deras skull.
Att skapa gemenskap
Föreningen strävar efter jämlikhet och är miljömässigt ansvarsfull.

Föreningen skall vara politiskt neutral.

§ 3 Fullföljd av ändamål
Verksamheten skall bedrivas genom att föreningens medlemmar tillsammans i arbetsgrupper genomför projekt som beslutas om på föreningens styrelsemöten, planeringsmöten, föreningsmöten och årsmöte. Föreningsmöten inklusive årsmöte hålls minst 3 gånger per år. Separata styrelsemöten hålls minst 3 gånger per år.

Om föreningsmöte beslutar kan föreningen bedriva så kallat "Gemenskapsföretag" vilket innebär att föreningen (primärorganisation) kan bedriva affärsverksamhet i aktiebolag (sekundärorganisation). Bolaget bedriver den affärsmässiga verksamheten under formell självständighet på uppdrag och inflytande av föreningen. Aktiebolagets ändamål är ideellt - vinsten återinvesteras oavkortat i verksamheten.

§ 4 Medlemskap
Målet är att alla boende, föreningar, organisationer och företag i området skall vara medlemmar i föreningen, samt andra som är beredda att stödja föreningens verksamhet. Utträde ur föreningen görs på egen begäran. Medlem utesluts ur föreningen om denne bryter mot föreningens stadgar.

§ 5 Medlemsförteckning
Genom styrelsens försorg hålls medlemsförteckning.

§ 6 Rösträtt
Varje medlem äger en rösträtt. Rösträtten utövas av medlemmen, genom ställföreträdare eller genom ombud med dagtecknad fullmakt.

§ 7 Medlemsavgift
Medlemsavgift fastställs årligen på årsmötet.

§ 8 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls senast innan mars utgång varje år. Beslut enligt enkel majoritet ( 51% )

Föreningens beslutande organ är årsmöte, planeringsmöte, föreningsmöte och styrelsen.
Extra föreningsmöte, för visst bestämt ändamål, med beslutsrätt kan inkallas om så begärs av minst 20% av medlemmarna, av revisorerna eller styrelsen. Anmälan om detta sker skriftligen till styrelsen minst 30 dagar före mötets hållande. Kallelse skall ske enligt § 9.

Styrelsen skall i verksamhetsresultatet parallellt med det ekonomiska bokslutet även redovisa ett socialt bokslut med redovisning av bland annat av medlemmarna nedlagd ideell tid samt åstadkommen allmän- och medlemsnytta.

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas.
1. Val av mötesordförande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av sekreterare samt två justeringspersoner tillika rösträknare
4. Fråga om kallelsen till årsmötet skett i behörig ordning
5. Styrelsens årsredovisning
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av resultat och balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen
10. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor
11. Motioner till årsmötet
12. Beslut om uttaxering av årsavgiftens storlek enligt § 7
13. Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelsens ordförande
15. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt § 10
16. Val av revisorer och suppleant enligt § 11
17. Val av valberedningen enligt § 9
18. Val av ombud till den ideella föreningens företag
19. Årsmötets avslutande

§ 9 Valberedning
Till valberedning intill nästkommande ordinarie årsmöte utses tre ordinarie ledamöter och en ersättare, varav en ordinarie är sammankallande. Valberedningen utses av årsmötet.

§ 10 Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst sex (6) och högst femton (15) ordinarie ledamöter samt upp till fem (5) ersättare, vilka utses av årsmötet.
Vid sammansättning av styrelsen skall strävas efter så bred representation av samhällets intressen som möjligt i form av föreningar, organisationer, företag och privatpersoner.
Ordförande för styrelsen väljs vid årsmötet. För övrigt konstituerar styrelsen sig själv och utser firmatecknare. Styrelsen kan utse en eller flera personer som firmatecknare. Styrelsen ansvarar för föreningens organisation, förvaltning, bokföring och löpande skötsel. Styrelsen är beslutmässig när mer än hälften av hela antalet valda ledamöter är närvarande.

Styrelsen har att föra protokoll i löpande nummerföljd vid såväl föreningsmöte, planeringsmöte som styrelsemöte. Protokoll justeras jämte ordförande av en ledamot. Protokoll skall finnas tillgängliga för föreningens medlemmar.

§ 11 Revisorer
Revisorer skall vara 2 ordinarie och 1 ersättare. Utses vid årsmöte varvid 1 ordinarie ledamot på 2 år och 1 ordinarie ledamot på 1 år samt 1 suppleant på 1 år.

§ 12 Kallelse
Kallelsen till årsmöte eller föreningsmöte skall ske senast två (2) veckor före via anslag å anslagstavlorna i Norrhult (G:a Konsum och ICA).
Dagordning tillhandahålls av styrelsen vid tid för kallelse.

§ 13 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 14 Motioner
Medlem som önskar att ett visst ärende/motion, skall behandlas vid ordinarie årsmöte skall anmäla detta till styrelsen senast fjorton (14) dagar före mötet.

§ 15 Stadgeändringar
Ändring av dessa stadgar sker vid årsmöte och kräver kvalificerad majoritet
( 75 % av angivna röster)

§ 16 Upplösning av föreningen
Upplösning av föreningen kan endast ske efter beslut på 2 efterföljande föreningsmöten varav 1 skall vara årsmöte och under förutsättning att minst 75 % av närvarande medlemmar ansluter sig till förslaget.

Vid en upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar tillfalla motsvarande ny samhällsförening. Om ingen sådan förening finns skall tillgångarna tillfalla bestämt angivet ändamål till gagn för området Norrhult-Nottebäck.

Att ovanstående stadgar antagits vid konstituerande möte 2003-05-26 för Norrhult-Nottebäck Samhällsförening intygar;
Mötets ordförande: Mötets sekreterare:

 

Thorleif Torstensson Per-Ove Rosenqvist

Justeras: Justeras:

 

Jenny Förster Lars Axelsson